Нэвтрэх

Бидний тухай

Бидний хэтийн зорилт

Засгийн газар, улс төр, бизнес, иргэний нийгмийн байгууллага болон ард иргэдийн өдөр тутмын амьдрал бүгд авлигаас ангид байх дэлхий ертөнц.

Бидний үнэт зүйлс

Бидний удирдамж болгодог зарчмууд

Бид дараахь зарчмуудыг баримтлахаар үүрэг хүлээсэн иргэний нийгмийн байгууллага юм.

Үүнд: 

 

2001 оны 10 сарын 6-нд Прагт ТИ-ийн Жил тутмын Гишүүдийн Хурлаар баталж, 2007 оны 10 сарын 28-нд Балид ТИ-ийн Жил тутмын Гишүүдийн Хурлаар шинэчилсэн.